تصاویری از برخورد یک دستگاه هیوندای با گاردریل کنار جاده

مجموعه : عکس حوادث

برخود با گاردریل,تصادف با گاردریل,برخورد هیوندای با گارد ریل

برخورد یک دستگاه هیوندای با گاردریل

برخود با گاردریل,تصادف با گاردریل,برخورد هیوندای با گارد ریل

برخورد یک دستگاه هیوندای با گاردریل

برخود با گاردریل,تصادف با گاردریل,برخورد هیوندای با گارد ریل

برخورد یک دستگاه هیوندای با گاردریل

برخود با گاردریل,تصادف با گاردریل,برخورد هیوندای با گارد ریل

برخورد یک دستگاه هیوندای با گاردریل

برخود با گاردریل,تصادف با گاردریل,برخورد هیوندای با گارد ریل

برخورد یک دستگاه هیوندای با گاردریل

برخود با گاردریل,تصادف با گاردریل,برخورد هیوندای با گارد ریل

برخورد یک دستگاه هیوندای با گاردریل

برخود با گاردریل,تصادف با گاردریل,برخورد هیوندای با گارد ریل

برخورد یک دستگاه هیوندای با گاردریل

فرستادن دیدگاه